R e f e r a t

fra generalforsamlingen torsdag den 24. august 2017.

 

Formanden bød velkommen. Der var mødt 20 (ud over bestyrelsen).

 

Herefter mindedes forsamlingen tidligere bestyrelsesmedlem, mangeårigt medlem og idrætsmærkedommer Niels Chr. Bredmose og mangeårigt bestyrelsesmedlem og æresmedlem Laila Enghave, som var døde i 2017.

 

Vi gik herefter over til dagsordenen.

 

 

Ad 1. Valg af dirigent.

 

Bestyrelsen foreslog Alex Herold fra vores samarbejdspartner SIF. Ingen andre blev foreslået – Alex Herold blev valgt.

 

Alex Herold takkede for valget til dirigent for Hermods generalforsamling og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

Dirigenten oplæste dagsordenen og gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

 

 

Ad 2. Bestyrelsen beretning.

 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning via diasshow.

 

Der blev nævnt, at bestyrelsens sammensætning ved sæsonens afslutning er:

Mai Enghave (formand), Henrik Staal (kasserer), Dorte Carlsen (sekretær),

Kristian Jensen, Mette Staal, Malene Skogemann og Majbritt Franzen. Suppleanter er: Søren Herold og i ledig, da Majbritt Franzen er indtrådt i stedet for Laila Enghave.

 

Der er afholdt 5 ledermøder og 11 bestyrelsesmøder og diverse møder med organisationer og kommunen.

 

Der var en lille opgang i medlemstallet på 3 personer.

 

Formanden omtalte foreningens egne arrangementer: Børnedagen – Renaissanceklubben – Juletræsfesten som desværre blev aflyst p.g.a. manglende tovholder m.fl. – Nytårskuren som var noget nyt – Fastelavnsfesten og Forårsopvisningen.

 

Foreningens medlemmer har også deltaget i en del stævner, herunder var flere til Landsstævne i Aalborg, hvor Ungdomsmix gav opvisning.

Vi har også deltaget i Foreningernes dag på Torvet, hvor vi havde en stand, og gymnaster fra Ældre i Bevægelse har hjulpet med ved Skole-OL.

 

Nævnt blev også Idrætsmærket, som desværre er ”for nedadgående” – med 14 mærker her i 2017 mod 15 i 2016.

Med hensyn til Hermod-huset oplyste Formanden, at der er kommet nye til efter Laila og Kjeld Enghave – Mette og Henrik Staal har overtaget udlejning m.m., og Grethe og Frank Nielsen har overtaget arbejdet som praktisk hjælp.

 

Hermod-Nyt er udsendt 4 gange i sæsonens løb – det udsendes på særlige tidspunkter og ved behov.

 

For så vidt angår foreningens IT så er Hermods nye hjemmeside gået i luften, og Conventus har i sommerens løb fået nyt design.

 

Der blev i forbindelse med Forårsopvisningen uddelt følgende æresbevisninger:

Årets leder:                                            Malene Strand
Årets hjælper/hjælpetræner:                   Mathilde Ølgaard Jakobsen
Årets kammerat under 25:                     Nadia Enghave
Årets kammerat over 25:                        Marianne Mortensen

Det blev endvidere oplyst, at der har været rigtigt mange ledere m.fl. på kursus.

 

Formanden udtalte herefter en tak fra foreningen til alle dem i salene og andre steder, som giver en hånd med i Hermod-sammenhæng – og en tak til diverse samarbejdspartnere.

 

Dirigenten efterlyste bemærkninger til beretningen.

 

Annie Høst nævnte at et hold gymnaster fra Ældre i Bevægelse havde givet foreningen stor omtale med deres hjælp ved skole-OL.

 

Herefter blev beretningen godkendt.

 

 

Ad 3. Forelæggelse af reviderede regnskab.

 

Kassereren forelagde revideret regnskab, som var uddelt til deltagerne, og gennemgik specielle poster, som havde tynget på det samlede resultat: kurser – lederløn – tunge redskaber – ny hjemmeside – alt sammen investeringer til højnelse af niveauet i foreningen – og endelig en mere end fordoblet lokaleleje. En konsekvens af den forøgede lokaleleje må bliver kontingentstigning.

 

Annie Høst spurgte til det forhøjede kontingent til DGI og blev beroliget med, at der bare var tale om en omlægning af betalingstidspunktet fra DGI´s side.

Hun fik også oplyst, at lejen i Dokken ikke er dyrere end for andre sale, og at den store IT-udgift rummer foreningens nye hjemmeside.

 

Herefter blev de samlede regnskaber godkendt.

 

 

Ad 4. Fastsættelse af kontingenter.

 

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i lighed med tidligere år at fastsætte kontingenter for den næste sæson i samarbejde med øvrige foreninger, uanset en nødvendig kontingentstigning.

Der blev fra forsamlingen stillet forslag om, at børn af ledere betaler passiv kontingent til hver af de hold de går på, og forslag om en forhøjelse af passivkontingentet. Bestyrelsen arbejder videre med forslagene.

 

 

Ad 5. Indkomne forslag.

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

 

Ad 6. Valg af bestyrelse.

 

På valg var kassereren, Henrik Staal, som var villig til genvalg. Der var ikke andre interesserede, så Henrik Staal blev genvalgt som kasserer.

 

De ordinære medlemmer: Dorte Carlsen, Mette Staal og Majbritt Franzen var villige til genvalg og blev valgt.

 

Suppleanter: Søren Herold var villig til genvalg og blev valgt. Derudover var Sara Høhrmann villig til at stille op til valg som suppleant og blev også valgt.

 

 

Ad 7. Valg af 1 revisor.

 

På valg var revisor Karin Vestergaard, som var villig til genvalg, og revisorsuppleant Karen Marie Keller, som også var villig til genvalg. Ingen andre var interesseret og de blev begge genvalgt.

 

.

Ad 8. Eventuelt.

 

Klaus Mortensen spurgte om bestyrelsen ville stille op til debatmøde i forbindelse med kommunalbestyrelsesvalget i relation til den høje salleje. Mai orienterede om, at Esbjerg Idrætsråd laver debatmøde, som foreningen deltager i. Alex Herold fortalte om henvendelser fra DIF og Esbjerg Idrætsråd om foreningernes faciliteter i forbindelse med det kommende valg. Idrætsrådet arbejder med sagen.

 

Herefter afsluttedes generalforsamlingen.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og endnu engang for valg som dirigent.

 

Formanden takkede Alex Herold for udførelse af hvervet.

 

Annie Høst roste bestyrelse og andre i foreningen for, at man gjorde et stort arbejde for Hermod og stod sammen i en svær tid, bl.a. i situationen omkring tabet af Laila Enghave.

 

 

 

Den 30. august 2017.

 

Dorte Carlsen

sekretær