Vedtægter for

 Gymnastikforeningen Hermod

 (vedtaget på generalforsamlingen den 23. august 2016)

§1

Foreningens navn er ”HERMOD”, og dens hjemsted er Esbjerg Kommune.

§2

Foreningen har til formål at give sine medlemmer adgang til at udøve gymnastik og at opnå idrætsmærker samt i øvrigt at fremme interessen for gymnastikken.

§3

Foreningen er medlem af Danmarks Gymnastik Forbund (DGF), Esbjerg Idræts Råd (EIR) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

§4

Som aktivt eller passivt medlem optages enhver, der har interesse for foreningen.

Æresmedlemmer udnævnes af en enig bestyrelse.

§5

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Det opkræves som hovedregel helårsvis forud.

Står et medlem i kontingentrestance til foreningen, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel udelukke vedkommende.

Den der er udelukket af foreningen på grund af gæld til foreningen må betale restancen for igen at blive medlem.

Udmeldelse skal ske til lederen eller foreningens bestyrelse.

§6

Bestyrelsen kan udelukke et medlem for et kortere tidsrum eller for bestandig, når særlige forhold giver anledning dertil, dog først efter at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende medlem kan fordre spørgsmålet om udelukkelse prøvet på førstkommende ordinære generalforsamling.

Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Et medlem, der er udelukket for bestandig i henhold til bestyrelsens eller generalforsamlingens afgørelse, kan kun genoptages ved en generalforsamlingsbeslutning.

§7

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller bestyrelsens flertal ønsker det, og skal afholdes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom til bestyrelsen.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage før.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde.

Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, som ikke er i ulovlig restance med deres kontingent.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, blot et stemmeberettiget medlem forlanger det.

§8

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand/kasserer, øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Evt.

§9

Generalforsamlingen vælger foreningens formand og kasserer. Valget gælder for 2 år ad gangen, således at formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år.

Desuden vælges for 2 år ad gangen 5 bestyrelsesmedlemmer, således at 2 afgår i lige år og 3 i ulige år.

For 1 år ad gangen vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen 2 revisorer, som afgår skiftevis, og for 1 år ad gangen 1 suppleant for disse.

Alle valg afgøres ved simpel stemmeflerhed.

 §10

Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle dens forhold.

Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer for 1 år ad gangen næstformand og sekretær. Bestyrelsen nedsætter udvalg til at varetage de enkelte arbejdsområder.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans/hendes sted.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

Bestyrelsen er bemyndiget til:

1) at kunne udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens konti, samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.

2) at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt at indgå kontrakter herom.

Foreningens værdibeholdninger skal opbevares i godkendt pengeinstitut, dog kan kassereren opbevare en mindre kontantbeholdning.

§11

Foreningens regnskabsår er fra 1. august til 31. juli. Kassereren skal mindst 14 dage før generalforsamlingen indgive driftsregnskab og status pr. 31. juli til revisorerne. Regnskabet, forsynet med revisorpåtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§12

Sekretæren skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for foreningen.

§13

Til ændring i disse vedtægter kræves mindst 2/3 flertal på en generalforsamling, mens alle andre afgørelser træffes med simpel stemmeflerhed.

§14

Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke på en beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor da beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed.

I tilfælde af opløsning, tilfalder foreningens midler EIR.